SİVAS’DA VOLEYBOL HAKEM KURSU AÇILMASI PLANLANMAKTADIR.

Sivas’ yeterli sayıya ulaşıldığında Voleybol Aday Hakem Kursu açılması planlanmaktadır Müracaatlar Sivas Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü ne yapılacaktır.

25 ARALIK 2016
İlimizde yeterli sayıya ulaşıldığında Voleybol Aday Hakem Kursu açılması planlanmaktadır.

NOT: Müracaatlar için yeterli sayı 10 Ocak  2017 tarihi itibari ile değerlendirileceği için anılan tarihe kadar müracaat edilmesi gerekmektedir

Bilgi İletişim :
Voleybol İl Temsilcisi Tarık BİÇER
Tel: 0 535 837 47 67


ADAY HAKEMLİK İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Kursiyerlerden kurs başlangıcında dilekçe ile birlikte sadece nüfus cüzdanı sureti ile tahsil durum belgesi istenecektir. Kursiyer kursta başarılı olduğu takdirde aşağıdaki belgeler alınacaktır.

Madde 5- KURS AÇILMASI İLE İLGİLİ BAŞVURU VE KABUL ESASLARI: 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’ nden Aday Hakem Kursu açılması ile ilgili olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı’ na talepte bulunulması halinde Türkiye Voleybol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Talimatı’ nın 9.13.2, 22. ve 23. maddeleri uyarınca Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak uygun görülen İllerde, İl ile kurs hazırlıklarını koordine etmek koşuluyla Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından Aday Hakem Kursu açılmasına karar verilir.

Madde 6- ADAY HAKEM KURSU AÇMA KOŞULLARI:

İllerde Aday Hakem Kursu açılması, kursun başlatılması, devamı ve sonuçlandırılması ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

6.1.  Kursun açılabilmesi için başvuruda bulunacak kursiyer sayısının en az 30 (otuz) en fazla 60 (atmış) kişi olması,

6.2. Kurs için gerekli derslik ve spor salonunun hazırlanması, eğitim araç-gereç ve kurs dokümanlarının temin edilmesi (projeksiyon makinesi, bilgisayar, yazı tahtası vb.),

6.3. Kurs Direktörüyle Hakem Eğitmeninin ulaşım, yevmiye, konaklama, yemek ve ders ücretleri ödemelerini karşılamak üzere her bir kursiyerden 125 TL (Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) alınmak suretiyle oluşturulacak katılım bedelleri toplamının en geç kursun başlangıç tarihinin 10 gün öncesine kadar Türkiye Voleybol Federasyonu’ nun Türkiye Ekonomi Bankası nezdindeki Kızılay Şubesi  (Şube kodu 138) 32193  no’ lu (İban; TR 98 000 32 000 138 000000 32193) hesabına yatırılarak (açıklamalar bölümüne ”İli ve Aday Hakem Kursu Katılım Bedeli” yazdırılmalıdır) banka dekontunun orijinal nüshaları ve katılımcı listesi resmi yazıyla bu süre içerisinde Federasyonumuzda olacak şekilde gönderilmelidir.

 

Madde 7- ADAY HAKEM KURSUNA KATILABİLME ŞARTLARI: 
Aday hakem kursuna katılabilmek için;
7.1  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
7.2  En az Lise veya Dengi okullardan birisinden mezun olmak.

7.3 19 yaşından gün almış ve 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunulan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak).
7.4  Adli sicil kaydı bulunmamak.
7.5  Disiplin kurullarınca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak.

Madde 8- KURSUN SÜRESİ, EĞİTİM, SINAV UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRME: 
8.1.  Kursun süresi 5 gün olup, bu süre zarfında toplam 40 saat ders verilir.
8.2.  Kurslarda Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından görevlendirilecek bir (1) kurs direktörü ve bir (1) hakem eğitmeni görev yapar. Kurs direktörü kursun idari sorumluluk görevi ile birlikte ayrıca hakem eğitmeni ile birlikte kural bilgisi derslerini vermek üzere fiilen derse katılır.
8.3.  Kursta; basılı materyal, görsel video ve saha uygulamalı olmak üzere 3 çeşit yöntem ile eğitim verilir.
8.4.  Kursta derslere devam zorunlu olup düzenli yoklama alınır. 40 saatlik eğitim süresince her kursiyerin en fazla 8 saat süre ile kursa katılamama hakkı vardır. Süreyi aşanlar kurstan çıkarılır ve sınava da alınmazlar.
8.5.  Kursiyerler kursun sonunda Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından hazırlanan sınav soruları yoluyla sadece yazılı sınava tabi tutulurlar. Sınav soru kitapçıkları sınava katılanların huzurunda mühürlü zarf açılarak kursiyerlere dağıtılır. 60 dakikalık sınav sonunda kurs direktörü tarafından toplanan cevap kağıtları optik okuyucuda değerlendirilmek üzere tutanak tanzim edilerek sınav yoklama çizelgesi ile birlikte Türkiye Voleybol Federasyonuna gönderilmek üzere Voleybol İl Temsilcisine imza karşılığında teslim edilir.
8.6.  Cevap kağıtları değerlendirmeleri sonucunda, yazılı sınavdan en az 70 puan alan kursiyerler aday hakem olmaya hak kazanırlar.
8.7.  Sınav sonuçları Türkiye Voleybol Federasyonu’ nun Resmi İnternet Sitesinde ilan edilir.

8.8.  Sınavı kazanan adaylar önceden hazırladıkları belgelere ek olarak, sınavın sonucunun Türkiye Voleybol Federasyonu Resmi İnternet Sitesinde ilanını takiben, sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu belgelemek üzere Nöroloji, Ortopedi, Göz ve KBB doktorlarından alacakları sağlık raporlarını İl Temsilcisine
verirler. Tüm belgeler İl temsilciliklerinde açılacak kişisel dosyalarında muhafaza edilir.
Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunca hazırlanan bu yönerge Türkiye Voleybol Federasyonu’ nun Resmi İnternet Sitesinde yayımlandığı 27 Eylül 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.